Algemene Voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN

TRENDS&BRANDS


Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Geschillen

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep
of bedrijf en overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd
af te zien van de overeenkomst op afstand;
5. Retourformulier: het retourformulier voor herroeping die de ondernemer te
beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wilt maken
van zijn herroepingsrecht;
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een
door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
gemaakt wordt van één of meer technieken van communicatie op afstand;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt
voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en ondernemer
gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
9. Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de
ondernemer.Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Trends and Brands

Gevers Deynootweg 820

2586 BV Den Haag

Nederland

+31702203641 bereikbaar van maandag t/m zondag van 10.00 uur tot 18.00.

info@trends-brands.nl

Kvk-nummer: 65713680

BTW-identificatienummer: NL002188734B33

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en
bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer
zijn in te zien en zij verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos
worden toegezonden.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de
overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de
betreffende bepaling in onderling overleg direct vervangen worden door een
bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
beoordeeld “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.
5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van
onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden “naar de geest” van deze
algemene voorwaarden.Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en
aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling
van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van
de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen
geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven
kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• De prijs inclusief belastingen;
• De eventuele kosten van verzending;
• De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke
handelingen daarvoor nodig zijn;
• Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn
waarbinnen de prijs garandeert;
• De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst,
de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan
controleren en indien gewenst herstellen;
Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt de ondernemer direct langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
passende technische een organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. De
consument kan elektronisch betalen en de ondernemer zal daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
manier kan worden opgeslagen, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
uitvoering van de overeenkomst;
5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de
consument.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat
en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij
verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken
aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het
retourformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14
dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken
tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar
heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het
product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten
van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen.
Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de
webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument
is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere
betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument
zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het
product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering
van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het
sluiten van de koopovereenkomst.Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor
producten zoals omschreven in artikel 7, lid 2 en 3. De uitsluiting van het
herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod,
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
b. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop de ondernemer geen invloed heeft;
c. Voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken.Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer
geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,
worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen.
4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van
druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en
zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te
leveren.Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na
levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat
verkerend.
2. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de
fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk
voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele
toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het
gebruik of de toepassing van de producten.

3. De garantie geldt niet indien:
• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of
bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld
of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de
aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften
die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de
kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar
heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het
bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30
dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere
leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de
consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de
consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het
bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de
ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument
verschuldigde bedragen direct te worden voldaan.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.Artikel 13 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure
en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen
de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de
ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of
repareren.Artikel 14 – geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet
ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen.

Wanneer u niet tevreden bent over de toegezonden artikelen kunt u deze binnen
14 dagen na ontvangst retour zenden. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening
van de koper. Wanneer de retourzending bij ons ontvangen is, storten wij het aankoopbedrag
binnen 30 dagen op uw bankrekening terug. Het is helaas niet mogelijk om de retourbetaling in de
winkel te ontvangen.


Let op! De artikelen dienen voorzien te zijn van aangehecht (prijs)kaartje en mogen in geen enkel
geval gewassen retour komen. Indien dit wel het geval is kunnen wij deze retour niet uitkeren.
(Dus lees: mits ongebruikt, niet gedragen en in de originele verpakking). In verband met
hygiëne kunnen artikelen zoals onderbroeken niet geretourneerd worden.


Vul dit retourformulier in en voeg het bij de retourzending, zodat we snel de juiste gegevens bij de
hand hebben.


Ons retouradres: Trends and Brands
Gevers Deynootweg 820
2586 BV Den Haag
Nederland
+31702203641 bereikbaar van maandag t/m zondag van 10.00 uur
tot 18.00.

Naam: Bestelnummer:

Straat: Rekeningnummer:

Postcode: Naam rekeninghouder:

Plaats: Naam bank:

Artikel retourneren / artikel ruilen (omcirkel wat van toepassing is)

Aantal Artikelnummer Reden van retour Maat